Phân hệ báo cáo - Báo cáo buồng


Nội dung

  1. Báo cáo doanh thu minibar
  2. Báo cáo doanh thu giặt là
  3. Báo cáo buồng hằng ngày
  4. Báo cáo đền bù
  5. Báo cáo đồ vật khách đề quên12: Báo cáo doanh thu phòng

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Báo cáo lễ tân \ Báo cáo doanh thu phòng. Hệ thống hiển thị màn hình.


Xem báo cáo

Điều kiện


13: Reservation Sumary

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Báo cáo lễ tân \ Reservation summary. Hệ thống hiển thị màn hình:


Xem báo cáo

Điều kiện


14: Báo cáo Remark

báo cáo phòng