Phân hệ báo cáo - Báo cáo khác


Nội dung

  1. Báo cáo đặt phòng theo ngày
  2. Báo cáo chi phần trăm
  3. Báo cáo giảm giá phòng
  4. Báo cáo khách ở khách sạn
  5. Báo cáo checkout
  6. Báo cáo tình trạng đặt phòng
  7. Báo cáo checkin checkout1: Báo cáo đặt phòng theo ngày


2: Báo cáo chi phần trăm

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Báo cáo khác \ Báo cáo chi phần trăm. Hệ thống hiển thị màn hình:


Xem báo cáo

Điều kiện


3: Báo báo giảm giá phòng

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Tài chính \ Báo cáo hoạt động kinh doanh.Hệ thống hiển thị màn hình


Xem báo cáo

Điều kiện


5: Báo báo phòng checkout

Thao tác : Người dùng chọn Báo cáo \ Báo cáo khác \ Báo báo checkout. Hệ thống hiển thị màn hình sau: