Phân hệ báo cáo - Báo cáo kinh doanh


Nội dung

  1. Báo cáo khách ở theo tháng
  2. Báo cáo chi tiết công nợ
  3. Báo cáo tổng hợp công nợ
  4. Báo cáo doanh thu đặt phòng
  5. Biểu đồ doanh thu
  6. Báo cáo tình hình phòng theo loại
  7. Báo cáo checkin sớm
  8. Báo cáo checkout muộn
  9. Dự báo tình hình sử dụng phòng1: Báo cáo khách ở theo tháng

Thao tác :Người dùng chọn báo cáo \ báo cáo kinh doanh \ báo cáo khách ở theo tháng. Hệ thống hiển thị màn hình:


Xem báo cáo


2: Báo cáo chi tiết công nợ

Thao tác :Người dùng chọn Báo Cáo \ Báo cáo chi tiết công nợ. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Xem báo cáo


3: Báo cáo tổng hợp công nợ

Thao tác :Người dùng chọn Báo Cáo \ Báo cáo tổng nợ công nợ. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Xem báo cáo


4: Báo cáo doanh thu đặt phòng


5: Biểu đồ doanh thu tháng

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Báo cáo kinh doanh \ Biểu đồ doanh thu. Hệ thống hiển thị:


Xem báo cáo


9: Dự báo tình hình sử dụng phòng

Thao tác :Người dùng chọn Báo Cáo \ Báo cáo kinh doanh \ Báo cáo tình hình sử dụng phòng. Hệ thống hiển thị màn hình:


Xem báo cáo