Phân hệ báo cáo - Báo cáo lễ tân


Nội dung

 1. Báo cáo chi tiết công nợ
 2. Báo cáo tổng hợp công nợ
 3. Báo cáo đặt cọc
 4. Báo cáo khách ở theo tháng
 5. Báo cáo khách ở khách sạn
 6. Thống kê theo công ty/ đại lý
 7. Dự báo sử dụng phòng theo loại
 8. Dự báo tình hình sử dụng phòng
 9. Báo cáo checkout muộn
 10. Báo cáo checkin sớm
 11. Báo cáo dịch vụ mở rộng
 12. Báo cáo doanh thu phòng
 13. Reservation Sumary
 14. Báo cáo remark12: Báo cáo doanh thu phòng

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Báo cáo lễ tân \ Báo cáo doanh thu phòng. Hệ thống hiển thị màn hình.


Xem báo cáo

Điều kiện


13: Reservation Sumary

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Báo cáo lễ tân \ Reservation summary. Hệ thống hiển thị màn hình:


Xem báo cáo

Điều kiện


14: Báo cáo Remark