Phân hệ báo cáo - Báo cáo tài chính


Nội dung

  1. Báo cáo hoạt động kinh doanh
  2. Báo cáo chi tiết công nợ
  3. Báo cáo tổng hợp công nợ
  4. Báo cáo doanh thu massage
  5. Báo cáo nhập xuất tồn kho
  6. Báo cáo thẻ kho



1: Báo cáo hoạt động kinh doanh

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Tài chính \ Báo cáo hoạt động kinh doanh.Hệ thống hiển thị màn hình:


Xem báo cáo

Điều kiện