Phân hệ báo cáo - Duyệt giảm giá


Duyệt giảm giá

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Duyệt giảm giá. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Chọn khách hàng muốn duyệt giảm giá. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình- Xác nhận giảm giá nhấn . “Đồng ý”

- Hủy bỏ giảm giá nhấn “Không đồng ý”