Phân hệ Buồng - Báo cáo


Nội dung

  1. Buồng hàng ngày
  2. Đồ vật khách để quên


2 : Đồ vật khách để quên

Thao tác :Người dùng chọn Báo cáo \ Đồ thất lạc. Hệ thống hiển thị màn hình:


Chức năng hiển thị danh sách đồ vạt khách để quên tại khách sạn

Bộ lọc :