Phân hệ Buồng - Đồ thất lạc


Đồ thất lạc

Thao tác: Người dùng chọn Buồng \ Đồ thất lạc. Hệ thống hiển thị màn hình:


Tìm kiếm đồ thất lạcThêm mới hồ sơ đồ thất lạc

Người dùng nhấn vào nút “Thêm”, hệ thống hiển thị màn hình:

Nhập , chọn thông tin vào các ô trên như trên hình. Muốn thêm đồ vật bị bỏ quên nhấn vào nút thêm mới và nhập dữ liệu. Sau đó nhấn nút “ Ghi lại “ hệ thống sẽ thêm mới thành công.


Sửa hồ sơ đồ thất lạc

Người dùng nhấn vào biểu tượng hình bút chì, hệ thống hiển thị màn hình:

Người dùng nhập, chọn thông tin tại các ô như ở hình trên. Sau đó nhấn nút ” Lưu” hệ thống sẽ sửa thành công vào cơ sở dữ liệu


Xóa hồ sơ đồ thất lạc

Người dùng thực hiện theo hướng dẫn trong hình: