Phân hệ Buồng - Doanh thu


Nội dung

  1. Doanh thu minibar
  2. Doanh thu giặt là
  3. Doanh thu đền bù


1: Doanh thu minibar

Thao tác :Người dùng chọn Buồng \ doanh thu \ doanh thu minibar. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Chức năng hiển thi doanh thu cả dịch vụ minibar

Bộ lọc :


2: Doanh thu giặt là

Thao tác :Người dùng chọn Buồng \ doanh thu \ doanh thu giặt là. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Chức năng hiển thi doanh thu cả dịch vụ giặt là

Bộ lọc :


3: Doanh thu đền bù

Thao tác :Người dùng chọn Buồng \ doanh thu \ doanh thu đền bù. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Chức năng hiển thi doanh thu cả dịch vụ giặt là

Bộ lọc :