Phân hệ hệ thống - Khai báo buồng


Nội dung

  1. Phân loại hàng hóa, dịch vụ , TTB
  2. Khai báo dịch vụ
  3. Khai báo thiết bị
  4. Định mức minibar
  5. Nhập hàng minibar
  6. Danh sách trang thiết bị tại phòng
  7. Khai báo dịch vụ giặt là
  8. Khai báo dịch vụ minibar1: Phân loại hàng hóa , dịch vụ , thiêt bị buồng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ buồng \ phân loại hàng hóa,dịch vụ,TTB. Hệ thống hiển thị màn hình:Thêm mới hàng hóa


Sửa thông tin hàng hóa


Xóa hàng hóa


2: Khai báo dịch vụ

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ buồng \ khai báo dịch vụ. Hệ thống hiển thị màn hình:Tìm kiếm hàng hóa


Thêm hàng hóa


Sửa thông tin hàng hóa


Xóa hàng hóa


Xóa hàng hóa


3: Khai báo thiết bị

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ buồng \ khai báo thiết bị. Hệ thống hiển thị màn hình:Tìm kiếm thiết bị


Thêm thiết bị


Xóa thiết bị


4 : Định mức minibar

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ buồng \ định mức minibar. Hệ thống hiển thị màn hình:Định mức minibar cho từng phòng:


5 : Nhập hàng minibar

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ buồng \ nhập hàng minibar. Hệ thống hiển thị màn hình:- Người dùng muốn biết số lượng mặt hàng cần nhập, người dùng nhấn vào nút “in phiếu”, hệ thống sẽ gửi hiện ra thông tin số lượng minibar cần nhập.


6: Danh sách thiết bị tại phòng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ buồng \ danh sách thiết bị tại phòng. Hệ thống hiển thị màn hình:Thêm trang thiết bị:
Xóa trang thiết bị:
7: Khai báo dịch vụ giặt là

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ buồng \ khai báo dịch vụ giặt là. Hệ thống hiển thị màn hình:Thêm dịch vụ giặt là:
Xóa dịch vụ giặt là:8: Khai báo dịch vụ minibar

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ buồng \ khai báo dịch vụ minibar. Hệ thống hiển thị màn hình:Thêm dịch vụ minibar:
Xóa dịch vụ giặt là: