Phân hệ hệ thống - Khai báo danh mục


Nội dung

  1. Thay đổi tỉ giá
  2. Khai báo dịch vụ mở rộng
  3. Quản lý cửa khẩu
  4. Khai báo ngày lễ
  5. Mục đích nhập cảnh
  6. Danh mục ngân hàng
  7. Hình thức thanh toán
  8. Danh sách quốc gia
  9. Remark phòng1: Thay đổi tỷ giá

Thao tác : Người dùng chọn hệ thống \ Khai báo danh mục\ thay đổi tỷ giá, hệ thống hiển thị:Xóa thông tin tỷ giáThêm tiền tệ:


2: Khai báo dịch vụ mở rộng

Thao tác : Người dùng chọn hệ thống \ Khai báo danh mục \ Khai báo dịch vụ mở rộng, hệ thống hiển thịTìm kiếm dịch vụThêm dịch vụ:


Sửa dịch vụ:


Xóa dịch vụ:


3: Quản lý cửa khẩu

Thao tác : Người dùng chọn hệ thống \ Khai báo danh mục \ Khai báo dịch vụ mở rộng, hệ thống hiển thịThêm cửa khẩu


Xóa dịch vụ:


4 : Khai báo ngày lễ

Thao tác :Người dùng chọn hệ thống \ khai báo danh mục \ khai báo ngày lễ, hệ thống hiển thị ra màn hình.Thêm ngày lễ


Xóa ngày lễ:


5 : Mục đích nhập cảnh

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ khai báo danh mục \ mục đích nhập cảnh, hệ thống hiển thị ra màn hình:Thêm mục đích nhập cảnh:


Xóa mục đích nhập cảnh:


6 : Danh mục ngân hàng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ khai báo danh mục \ danh mục ngân hàng, hệ thống hiển thị ra màn hình:Thêm ngân hàng:


Sửa thông tin ngân hàng:Xóa thông tin ngân hàng:


7: Hình thức thanh toán


8 : Danh sách quốc gia

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ khai báo danh mục \ danh sách quốc gia, hệ thống sẽ hiển thị màn hình:Tìm kiếm quốc gia:


Thêm quốc gia::


Sửa quốc gia:

Xóa quốc gia:


9 : Remark phòng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ khai báo danh mục \ remark phòng, hệ thống sẽ hiển thị màn hình:Thêm remark phòng


Sửa remark phòng:


Xóa remark phòng: