Phân hệ hệ thống - Log thao tác


Log thao tác

Thao tác :Người dùng chọn Hệ thống \ Quản lý người dùng \ danh sách người dùng. Hệ thống hiển thị màn hình:Tìm kiếmXóa