Phân hệ kho - Khai báo


Nội dung

  1. Nhà cung cấp
  2. Khai báo kho
  3. Danh mục bộ phận
  4. Phân loại hàng hóa vật tư
  5. Đơn vị hàng hóa vật tư
  6. Khai báo hàng hóa vật tư
  7. Khai báo số dư đầu kỳ


1: Nhà cung cấp

Thao tác: Đăng nhập hệ thống \ kho \ khai báo \ nhà cung cấp , Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng :

Tìm kiếm nhà cung cấp theo mã :

Tìm kiếm nhà cung cấp theo tên:


Thêm nhà cung cấp :

Xóa nhà cung cấp :

Sửa nhà cung cấp :


2: Khai báo kho

Thao tác: Đăng nhập hệ thống \ kho \ khai báo \ khai báo kho, Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng :

Thêm kho

Xóa kho


3: Danh mục bộ phận

Thao tác: Đăng nhập hệ thống \ kho \ khai báo \ danh muc bộ phận, Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng :

Thêm bộ phận


Xóa bộ phận