Phân hệ kho - Nhập kho


Nhập kho


Thao tác: Người dùng chọn Kho \ Nhập kho. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Người dùng lựa chọn kho từ danh sách. Sau đó nhấn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Nhập các thông tin theo hình


Sau đó nhấn nút “Save and import”. Hệ thống sẽ nhập sản phẩm vào kho.