Phân hệ kho - Phiếu nhập


Phiếu nhập


Thao tác: Người dùng chọn Kho \ Phiếu nhập. Hệ thống hiển thị màn hình sau


Tìm kiếm phiếu nhập

Bộ lọc

Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều điều kiện lọc dữ liệu ở trên để tìm kiếm. Sau khi người dùng chọn xong thì người dùng chọn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ lọc dữ liệu và hiển thị dữ liệu ra màn hình.


Thêm phiếu nhập

Thao tác: Người dùng chọn nút “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị màn hình:


Tham khảo tại đâyXóa phiếu nhập


Sửa phiếu nhập

Thao tác: Người dùng nhấn vào biểu tượng hình bút chì. Hệ thống hiển thị màn hình sau::


Nhập hoặc chọn dữ liệu từ những ô mà người dùng muốn sửa. Sau đó nhấn nút “Save and import”. Hệ thống sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu.