Phân hệ kho - Phiếu xuất


Phiếu xuất


Thao tác: Người dùng chọn Kho \ phiếu xuất. Hệ thống hiển thị màn hình sau


Chức năng:

Xem phiếu xuất theo số phiếu

Xem phiếu xuất theo diễn giải

Xem theo kho


Thêm mới phiếu xuất


Tài màn hình này người sử dụng cần nhập các thông tin tương ứng của phiếu suất . Riểng phần mã của phiếu suất ta viết các chữ cái đầu của mã để hệ thống hiển thị gợi ý.

Chọn “Lưu” để hoàn thành thêm mới phiếu xuẩt hoặc “Quay lại” để hủy bỏ


Xem thông tin phiếu xuấtSửa thông tin phiếu xuất


Tại màn hình này người sử dụng lựa chọn các thông tin cần sửa. Sau đó click “Lưu” để hoàn tất việc sửa hoặc quay lại để hủy.


Xóa phiếu xuất


- Chọn “OK” để hoàn tất “Xóa” hoặc “Hủy” để hủy bỏ việc xóa

- (Ngoài ra người sử dụng có thể xóa nhanh bằng cách click chọn biểu tượng vòng tròn đỏ gạch chéo tương ứng trên mỗi dòng phiếu xuẩt kho)