Phân hệ kho - Thẻ kho


Thẻ kho


Thao tác: Đăng nhập hệ thống \ Kho \ thẻ kho . Hệ thống hiển thị màn


Lựa chọn

Hệ thống hiển thị màn hình


Tại màn hình này sẽ hiển thị cho người sử dụng lịch sử xuất ,nhập kho của các mặt hàng tương ứng