Phân hệ kiểm toán- Báo cáo tổng hợp


Báo cáo tổng hợp

Thao tác :Người dùng chọn Kiểm toán \ Thực hiện kiểm toán đêm. Hệ thống hiển thị màn hình:Nhấn nút “Thực hiện Night Audit”. Hệ thống hiển thị màn hình:


Thực hiện các bước trong ảnh. Rồi chuyển qua màn hình sauNhấn nút “Tiếp tục thực hiện kiểm toán”. Hệ thống hiển thị màn hìnhTiếp tục nhấn “Tiếp tục thực hiện kiểm toán” cho đến khi nút “Tiếp tục thực hiện kiểm toán” bị ẩn


Sau khi đã kiểm toán tất cả hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:nhấn “hoàn thành kiểm toán đêm” hệ thống sẽ kết thúc việc kiểm toán