Phân hệ kinh doanh - Công xuất


Công xuất


Thao tác:Tại hệ thống \kinh doanh \ % công suất


Chức năng này cho phép người sử dụng xem thống kê chi tiết về công suất sử dụng phòng