Phân hệ kinh doanh - Danh sách


Nội dung

  1. Đặt phòng chưa gán
  2. Dự kiến đến
  3. Dự kiến đi
  4. Khách đã đến
  5. Khách đã đi
  6. Hủy đặt phòng
  7. Khách đang ở
  8. Phòng đã bán
  9. Đặt cọc
  10. Đến hạn xác nhận1: Đặt phòng chưa gán

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \danh sách phòng chưa gán . Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh khách hàng đã thực hiện đặt phòng nhưng chưa được gán phòng .

Màn hình này hiển thị một số thông tin của khách hàng cho người sử dụng dễ quản lý . “Folio ID ” , “Mã hiển thị” , “Hạng phòng” , “Trạng thai” , ngày đến – đi , “X/N” (trạng thái xác nhận)….


2: Dự kiến đến

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \dự kiến đến. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh có khách hàng dự kiến “CHECKIN” (nhận phòng) trong thời gian tại mục “từ ngày” .


Tìm kiếm :

Xem báo cáo :

Xem báo cáo bản in :

In tất cả danh sách :


3: Dự kiến đi

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \dự kiến đi. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh có khách hàng dự kiến “CHECKOUT” (trả phòng) trong thời gian tại mục “từ ngày” .


Tìm kiếm :

Xem báo cáo :

Xem báo cáo bản in :

In tất cả danh sách :


4: Khách đã đến

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \khách đã đến. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh có khách hàng “CHECKIN” ( đã nhận phòng) trong thời gian tại mục “từ ngày” .


Tìm kiếm :

Xem báo cáo :

Xem báo cáo bản in :

In tất cả danh sách :


5: Khách đã di

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \khách đã đi. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh có khách hàng “CHECOUT” ( đã trả phòng) trong thời gian tại mục “từ ngày” .


Tìm kiếm :

Xem báo cáo :

Xem báo cáo bản in :

In tất cả danh sách :


6: Hủy đặt phòng

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \hủy đặt phòng. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh có khách hàng “CANCEL” ( đã hủy đặt phòng) trong thời gian tại mục “từ ngày” .


Tìm kiếm :

Xem báo cáo :

Xem báo cáo bản in :

In tất cả danh sách :


7: Khách đang ở

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \khách đang ở. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh có khách hàng đang ở tại phòng trong thời gian tại mục “từ ngày” .


Tìm kiếm :

Xem báo cáo :

Xem báo cáo bản in :

In tất cả danh sách :


8: Phòng đã bán

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \phòng đã bán. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh có khách hàng đang ở tại phòng trong thời gian tại mục “từ ngày” .


9: Đặt cọc

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \đặt cọc. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng này hiển thị danh sách tất cả các ca kinh doanh mà khách hàng có đặt cọc tiền thuê phòng tại phòng trong thời gian tại mục “từ ngày”


Hiển thị các thông tin chi tiết của ca kinh doanh đó

Xem theo:


10: Đến hạn xác nhận

Thao tác:Thao tác : đăng nhập hệ thống \kinh doanh \danh sách \đến hạn xác nhận. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng này hiển thị cho người sử dụng danh sách ca kinh doanh cần xác mình hoạt động “CHECKIN” của các ca kinh doanh đã đặt phòng trước đó.