Phân hệ kinh doanh - Danh sách đặt phòng


Danh sách đặt phòng


Thao tác:đăng nhập hệ thống \ kinh doanh \DS đặt phòng . Hệ thống hiển thị màn hình .


Màn hình này có chức năng hiển thị danh sách các khách đặt theo thời gian cùng các thông tin : “Phòng ”, “Tên” , “Công ty” , “Mã QT”(mã quản trị),”Loại phòng” , “Ngày đến”, “Ngày đi” , “Số đêm” (số đêm khách ở) .


Lọc danh sách theo khách sạn

  1. Người sử dụng nhập các thông tin tương ứng để lọc (tìm kiếm) danh sách các lọc bao gồm : theo "công ty” , theo ngày , theo “phòng” , theo “mã hiển thị” , theo ”Folio” , theo “id” …..hoặc kết hợp các thuộc tính trên với nhau .
  2. Click “Tìm kiếm” để tiến hành tìm kiếm.

Xem báo cáo :

  1. Thao tác : đăng nhập hệ thông \ kinh doanh \ DS đặt phòng \ báo cáo
  2. Chức năng này hiển thị lại danh sách đặt phòng của khách để phục vụ việc in ấn tài liệu .