Phân hệ kinh doanh - Sơ đồ phòng


Nội dung

  1. Hướng dẫn đặt phòng
  2. Hướng dẫn kiểm tra phòng trống
  3. Hướng dẫn tìm kiếm
  4. Hướng dẫn phòng đặt chưa gán
  5. Hướng dẫn kiểm tra đến hạn xác nhận1: Hướng Dẫn Đặt Phòng

Thao tác : người sử dụng chọn hệ thống, tại danh sách các phòng click chuột chọn phòng \ đặt phòng

Chọn Đặt phòng hệ thống hiển thị màn hình


Để thực hiện đặt phòng người sử dụng cần hoàn tất các mục sau

Thông tin khách hàng

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thông tin đặt phòng

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thông tin chung

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thông tin chuyến bay

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thông tin phòng

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thẻ víp

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Cuối cùng chọn “Khách đặt” với khách hàng đặt trước phòng hoặc “Checkin” với khách hàng sử dụng ngay2: Hướng Dẫn kiểm tra phòng trống

Chọn : chọn ngày bắt đầu cho “ngày đến” , ngày kết thúc cho “ngày đi“

Thao tác : người sử dụng chọn hệ thống \kinh doanh \ kiểm tra phòng trống . Hệ thống hiển thị màn hình

- Màn hình này cho ngưới sử dụng xem các thông tin sau3: Hướng dẫn tìm kiếm

Thao tác :người sử dụng chọn hệ thống \kinh doanh \ tìm kiếm . Hệ thống hiển thị màn hình

Người sử dụng có thể tim kiếm theo các thông tin của khách hang : “Folio ID” , “Tên KH” , “Mã hiển thị” ….


Sau khi click tìm kiểm hệ thống hiển thị mà hình

Chức năng này giúp người sử dụng tìm kiếm và hiển thị khách hàng theo các tiêu chí4: Hướng dẫn đặt chưa gán phòng

Thao tác :người sử dụng chọn hệ thống \kinh doanh \ Đến hạn xác nhận. Hệ thống hiển thị màn hình.

Chức năng này hiển thị danh sách các ca kinh doanh đến hạn xác nhận5: Đến hạn xác nhận

Thao tác : người sử dụng chọn hệ thống \kinh doanh \ Đặt phòng chưa gán. Hệ thống hiển thị màn hình

Chức năng này hiển thị cho người sử dụng danh sách “Tên” các khách hàng đặt phòng nhưng chưa được gán phòng


Xem báo cáo