Phân hệ kinh doanh - Doanh thu đặt phòng


Nội dung

  1. Biểu đồ doanh thu
  2. Theo nhân viên
  3. Theo công ty
  4. Theo nguồn1: Biểu đồ doanh thu

Thao tác: Đăng nhập hệ thông \ kinh doanh\ doanh thu phòng\biểu đồ doanh thu . Hệ thống hiển thị màn hìnhChức năng này hiển thị cho người sử dụng biểu đồ doanh thu theo nhóm khách hàng

Người sử dụng có thể lựa chọn loại biểu đồ muốn hiển thị tại “Biểu đồ” , lựa chọn thời gian , lựa chọn nguồn khách tại “Nguồn khách”2: Theo nhân viên

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \doanh thu đặt phòng \theo nhân viên . Hệ thống hiển thị mà hình .Chức năng này hiển thị thông tin tài khoản kinh doanh của nhân viên kinh doanh ứng với các ca kinh doanh của họ.


Có 2 kiểu xem :


3: Theo công ty

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \doanh thu đặt phòng \theo công ty . Hệ thống hiển thị màn hình .Chức năng này hiển thị thông tin doanh thu theo công ty . Người sử dụng có thể hiển thị doanh thu của tất cả các công ty hoặc theo công ty cụ thể .


Có 2 kiểu xem :


4: Theo nguồn

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \doanh thu đặt phòng \theo nguồn . Hệ thống hiển thị màn hình .Chức năng này hiển thị thông tin doanh thu theo nguồn . Người sử dụng có thể hiển thị doanh thu của tất cả các nguồn hoặc theo nguồn cụ thể .


Có 2 kiểu xem :