Phân hệ kinh doanh - DS công xuất


Nội dung

  1. Theo loại phòng
  2. Trong 7 ngày
  3. Trong 90 ngày
  4. Trung bình theo tuần
  5. Trung bình theo ngày1: Theo loại phòng

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \công suất \ theo loại phòng. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng


2: Trong 07 ngày

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \công suất \ trong 07 ngày. Hệ thống hiển thị màn hình.


3: Trong 90 ngày

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \công suất \ trong 07 ngày. Hệ thống hiển thị màn hình..4: Trung bình theo tuần

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \công suất\trung bình theo tuần. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng này hiển thị cho người sử dụng biết được số lượng phòng (đã bán) cùng các thông tin trong khác (giá phòng, tổng tiền, ngày bán) trong 7 ngày tiếp (tính từ ngày xem)..


5: Trung bình theo ngày

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \công suất\trung bình theo tuần. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị cho người sử dụng biết được cụ thể phòng đã bán trong ngày cùng các thông tin “Loại phòng” , “Giá” , “Tổng”