Phân hệ kinh doanh - Khách đoàn


Khách đoàn


Chức năng ghi lại các quá trình của nhân viên (đào tạo, thuyên chuyển, kinh nghiệm, dự án tham gia): tại hệ thống \kinh doanh \ khách đoàn .Hệ thống hiển thị màn hình


Người sử dụng nhập các thông tin của đoàn gồm :


Thực hiện các thao tác :