Phân hệ kinh doanh - Khai báo


Nội dung

  1. Nhóm, tour, đại lý
  2. Quảng lý nhóm/tour
  3. Phân loại khách hàng1: Nhóm, tour, đại lý

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \khai báo\Nhóm, tour,đại lý. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này giúp người sử dụng hiển thị , “Thêm” , “Xóa” công ty , nhóm , tour . .


Thêm

Xóa :


2: Quản lý nhóm tour

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \Khai báo\Quản lý nhóm tour. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị cho người sử dụng danh sách các nhóm, tour đã từng đến thuê phòng tại khách sạn.

Tại màn hình này người sử dụng có thể “Thêm” hoặc “Xóa ” hoặc “Chỉnh sửa” các thông tin của nhóm, tour. Riêng phần “Xóa” cần click chọn nhóm, tour trước khi thao tác.


3: Phân loại khách hàng

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \khai báo\phân loại khách hàng. Hệ thống hiển thị màn hình.