Phân hệ kinh doanh - Thống kê


Nội dung

  1. Đến trong ngày
  2. Đi trong ngày
  3. Tổng hợp đặt phòng
  4. Tình trạng đặt phòng
  5. Thống kê theo công ty
  6. Công nợ chi tiết
  7. Công nợ tổng hợp
  8. Danh sách khách
  9. Khách theo đoàn
  10. Lịch sử khách ở1: Đến trong ngày

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\đến trong ngày. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị cho người sử dụng biết các ca kinh doanh có khách đến trong ngày hiện tại. Hoặc có thể xem trong những ngày trước đó (hoặc sau đó) bằng cách chọn mốc thời gian tại mục “Từ ngày”.


Tìm kiếm :

Xem báo cáo

Xem báo cáo bản in

In tất cả bản ghi


2: Đi trong ngày

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\đến trong ngày. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị cho người sử dụng biết các ca kinh doanh có khách đi trong ngày hiện tại. Hoặc có thể trong những ngày trước đó (hoặc sau đó) bằng cách chọn mốc thời gian tại mục “Từ ngày”.


Tìm kiếm :

Xem báo cáo

Xem báo cáo bản in

In tất cả bản ghi


3: Tổng hợp đặt phòng

Thao tác: đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\tổng hợp đặt phòng. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị cho người sử dụng tất cả các ca kinh doanh (khách lẻ và khách đoàn ) cùng thông tin chi tiết về ca kinh doanh đó.


Tìm kiếm ca kinh doanh :

Xem trong ngày hoặc xem theo “thời gian đến” .


4: Tình trạng đặt phòng

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\tình trạng đặt phòng Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị tất cả các phòng đã được ”BOOKER” (nhận phòng) trong 1 khoảng thời gian


Người sử dụng cũng có thể xem báo cáo theo “thời gian khách đên” hoặc “theo thời gian khách đi ” bằng cách click chọn 2 mục tương ứng :


5: Thống kê theo công ty

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\thống kê theo công ty tổng nợ tổng hợp. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị danh sách các ca kinh doanh mà thanh toán theo hình thưc “Công nợ”. Người sử dụng có thể chọn tìm theo tên công ty tại mục “Công ty” hoặc hiển thị tất cả.


6: Công nợ chi tiết

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\công nợ chi tiết. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị giá trị (số tiền) công nợ ứng với ca làm việc của nhân viên .


7: Công nợ tổng hợp

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\công nợ tổng hợp Hệ thống hiển thị màn hình8: Danh sách khách

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\danh sách khách. Hệ thống hiển thị màn hìnhChức năng :


9: Khách theo đoàn

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\khách theo đoàn. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị danh sách các ca kinh doanh có khách đi theo đoàn – tour cùng các thông tin mô tả về đoàn –tour.


Người sử dụng có thể sử dụng bộ lọc “Trạng thái”, ngày đến - đi hoặc điền số dòng trên 1 trang để xem nhanh thông tin khách hàng nhanh.


10: Lịcch sử khách ở

Thao tác:đăng nhập hệ thống \kinh doanh \thống kê\khách theo đoàn. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng này hiển thị danh sách các ca kinh doanh có khách đi theo đoàn – tour cùng các thông tin mô tả về đoàn –tour.


Người sử dụng có thể sử dụng bộ lọc “Trạng thái”, ngày đến - đi hoặc điền số dòng trên 1 trang để xem nhanh thông tin khách hàng nhanh.