Phân hệ lễ tân - Doanh thu


Nội dung

 1. Theo hóa đơn
 2. Theo nhân viên
 3. Tổng hợp
 4. Đặt cọc
 5. Dịch vụ mở rộng
 6. Thẻ tín dụng
 7. Chi tiết hàng ngày
 8. Giá trung bình ngày
 9. Giá trung bình tuần


1: Theo hóa đơn

Thao táchệ thống \ lễ tân \ doanh thu \ theo hóa đơn.Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng:

Thay đổi thời gian xem :

 1. Bước 1 :Thay đổi ngày bắt đầu click chọn tại mục “Từ ngày”
 2. Bước 2 :Thay đổi ngày kết thúc click chọn tại mục “Tới”
 3. Bước 3 : Click chọn “Xem báo cáo”.

2: Theo nhân viên

Thao tác :đăng nhập hệ thống \ lễ tân \ doanh thu \ theo nhân viên .Hệ thống hiển thị màn hình

Chức năng:

Thay đổi thời gian xem :

 1. Bước 1 :Thay đổi ngày bắt đầu click chọn tại mục “Từ ngày”
 2. Bước 2 :Thay đổi ngày kết thúc click chọn tại mục “Tới”
 3. Bước 3 : Click chọn “Xem báo cáo”.

Thay đổi tài khoản xem

 1. Bước 1 :Click chọn tài khoản muốn xem tại mục“Theo người dùng”.
 2. Bước 2 :Chọn “Xem báo cáo”

3:Tổng hợp

Tổng hợp theo ngày :


Tổng hợp theo phòng:


4: Đặt cọc

Thao tác :đăng nhập hệ thống \ lễ tân \doanh thu \đặt cọc. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng :

Thay đổi thời gian xem :

Chọn tài khoản xem xem :

Xem theo loại khách


5: Dịch vụ mở rộng

Thao tác :đăng nhập hệ thống \ lễ tân \doanh thu \dich vụ mở rộng. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng :

Xem theo dịch vụ

Thay đổi thời gian xem

Chọn tài khoản xem xem :

Xem theo loại khách


6: Thẻ tín dụng

Thao tác :đăng nhập hệ thống \ lễ tân \doanh thu \thẻ tín dụng. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng :


7: Chi tiết hàng ngày

Thao tác :đăng nhập hệ thống \ lễ tân \doanh thu \Chi tiết hàng ngày. Hệ thống hiển thị màn hình.

Chức năng :

Xem theo khách sạn

Thay đổi ngày xem


8: Giá trung bình ngày

Thao tác :đăng nhập hệ thống \ lễ tân \doanh thu \giá trung bình theo ngày. Hệ thống hiển thị màn hình.

Chức năng :

Thay đổi ngày xem

9: Giá trung bình tuần

Thao tác :đăng nhập hệ thống \ lễ tân \doanh thu \giá trung bình theo tuần. Hệ thống hiển thị màn hình.

Chức năng :

Thay đổi ngày xem