Phân hệ lễ tân - Đổi phòng


Đổi Phòng

Thao tác:đăng nhập hệ thống \lễ tân \đổi phòng.Hệ thống hiển thị màn hình.Chức năng này cho phép người sử dụng đổi phòng cho khách

Để thưc hiển đổi người sử dụng cần chọn:

  1. Phòng hiện tại (khách đang ở).
  2. Phòng muốn đổi..
  3. Lý do đổi của khách.