Phân hệ lễ tân - PA18


Nội dung

  1. Kết xuất PA18
  2. Nước ngoài
  3. Việt Nam
  4. Quản lý khách ở


1: Kết xuất PA18

Thao tácĐăng nhập hệ thống \ Lễ tân\ danh sách \ kết xuất PA18. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng:

2:Nước ngoài

Thao tácĐăng nhập hệ thống \ Lễ tân\ danh sách \ nước ngoài. Hệ thống hiển thị màn hình


Chức năng:


3 Việt Nam

Thao tácĐăng nhập hệ thống \ Lễ tân\ danh sách \ Việt nam. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng:

4 Quản lý khách ở

Thao tácĐăng nhập hệ thống \ Lễ tân\ danh sách \ Việt nam. Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng:

Xem theo họ tên :

Xem theo thời gian đên - đi:

Xem theo CMT/HC