Phân hệ lễ tân - Thống kê


Nội dung

 1. Đến trong ngày
 2. Đi trong ngày
 3. Khách ở phòng
 4. Tổng hợp đặt phòng
 5. Theo cong ty
 6. Theo loại phòng
 7. Khách ở khách sạn
 8. Khách theo đoàn
 9. CHECKIN sớm
 10. CHECKIN muộn
 11. Khách đến và đi
 12. Khách ăn sáng
 13. Bàn giao ca
 14. Khách đổi phòng
 15. Lích sử khách lưu trú


9: CHECKIN sớm

Thao tácđăng nhập hệ thống \ lễ tân \ thống kê \ checkin sớm . Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng:

10: CHEKOUT muộn

Thao tácđăng nhập hệ thống \ lễ tân \ thống kê \ checkin sớm . Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng:

11: Khách đến và đi

Thao tácđăng nhập hệ thống \ lễ tân \ thống kê \ khách đến và đi . Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng:

Thay đổi ngày xem


12: Khách ăn sáng

Thao tác : đăng nhập hệ thống \ lễ tân \ thống kê \ khách ăn sáng . Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng:


13: Bàn giao ca

Thao tác : đăng nhập hệ thống \ lễ tân \ thống kê \bàn giao ca. Hệ thống hiển thị màn hình..


Chức năng:

14: Khách đổi phòng

Thao tác : đăng nhập hệ thống \ lễ tân \ thống kê \khách đổi phòng. Hệ thống hiển thị màn hình.


Xem theo ngày:

Xem theo phòng:

Xem theo ghi chú:


15: Lịch sử khách lưu trú

Thao tác : đăng nhập hệ thống \ lễ tân \ thống kê \bàn giao ca. Hệ thống hiển thị màn hình..


Chức năng:

Xem theo ngày sinh :

Xem theo giới tính : (Liệt kê tất cả các khách hàng có cùng giới tính)

Xem theo thơi gian đến – đi :

Xem theo Số CMT/HC:

Xem theo tên công ty :

Xem theo trạng thái :

Lựa chọn trạng thái khách hàng cần xem