Phân hệ nhà hàng - Báo cáo


Nội dung

 1. Công xuất bàn
 2. Sử dụng nguyên liệu
 3. Bàn giao ca
 4. Báo cáo bàn hủy
 5. Báo cáo khách nợ
 6. Báo cáo giảm giá
 7. Khách ăn sáng
 8. Chi tiết hằng ngày
 9. Khách nợ theo hóa đơn

1:Công xuất bàn

2:Sử dụng nguyên liệu

Thao tác: Người dùng chọn Nhà hàng \ Báo cáo \ Sử dụng nguyên liệu.Hệ thống hiển thị màn hình sau:3:Bàn giao ca

Thao tác: Người dùng chọn Nhà hàng \ Báo cáo \ Bàn giao ca hiển thị màn hình sau:


Màn hình này hiển thị cho người sử dụng


4:Báo cáo bàn hủy

Thao tác: Người dùng chọn Nhà hàng \ Báo cáo \ Bao cáo bàn hủy.Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Xem báo bàn hủy:


5:Báo cáo khách nợ

Thao tác: Người dùng chọn Nhà hàng \ Báo cáo \ Bao cáo công nợ khách hàng.Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Xem báo cáo khách nợ:


6:Báo cáo giảm giá

Thao tác: Người dùng chọn Nhà hàng \ Báo cáo \ Báo cáo giảm giá. Hệ thống hiển thị màn hình:


Xem báo cáo giảm giá:


7: Khách ăn sáng


8 :Chi tiết hằng ngày


9 :Khách nợ theo hóa đơn


Thao tác: Người dùng chọn Nhà hàng \ Báo cáo \ Khách nợ theo hóa đơn. Hệ thống hiển thị màn hình:


Chức năng này hiển thị danh sách nợ theo hóa đơn


Thay đổi thời gian xem


 1. Chọn ngày bắt đầu tại mục "Từ ngày"
 2. Chọn ngày kết thúc tại mục "Tới"
 3. Click "Xem báo cáo"

Thay đổi công ty xem


 1. Chọn công ty tại combobox
 2. Click "Xem báo cáo"