Phân hệ nhà hàng - Danh sách


Nội dung

  1. Bàn đặt
  2. Bàn checkin
  3. Bàn checkout
  4. Bàn hủy
  5. Bàn miễn phí

1:Bàn đặt

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ sơ đồ bàn. Hệ thống hiển thị màn hình:


Tìm kiếm bàn đặt:


2:Bàn Checkin

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ danh sách \ bàn checkin. Hệ thống hiển thị màn hình3:Bàn ChecOut

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ danh sách \ bàn checkout. Hệ thống hiển thị màn hình4:Bàn hủy

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ Danh sách \ Bàn hủy. Hệ thống hiển thị màn hình5:Bàn miễn phí

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ Danh sách \ Bàn miễn phí. Hệ thống hiển thị màn hình


Tìm kiếm bàn miễn phí

Sửa thông tin đặt bàn miễn phí

Xóa danh sách đặt bàn miễn phí