Phân hệ nhà hàng - Doanh thu hóa đơn


Doanh thu hóa đơn

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ doanh thu hóa đơn. Hệ thống hiển thị màn hình


Xem báo cáo doanh thu nhân viên

Điều kiện lọc dữ liệu:

Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều điều kiện lọc dữ liệu. Sau đó nhấn nút “Xem báo cáo” hệ thống sẽ lọc dữ liệu và hiển thị kết quả ra màn hình.