Phân hệ nhà hàng - Doanh thu nhóm


Doanh thu nhóm

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ doanh thu theo món. Hệ thống hiển thị màn hình:


Xem báo cáo doanh thu nhóm