Phân hệ nhà hàng - Doanh thu theo món


Doanh thu theo món

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ doanh thu nhân viên. Hệ thống hiển thị màn hình


Xem báo cáo doanh thu món

Điều kiện lọc dữ liệu:

Người dùng chọn một hoặc nhiều điều kiện lọc để lọc dữ liệu. Hệ thống sẽ lọc dữ liệu và hiển thị như hình sau: