Phân hệ nhà hàng - Sơ đồ bàn


Sơ đồ bàn

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ sơ đồ bàn. Hệ thống hiển thị màn hình:


Chức năng: