Phân hệ nhà hàng - Tách ghép bàn


Sơ đồ bàn

Mục đích:Chức năng này cho phép nhân viên bộ phận nhà hàng thực hiện việc tách / ghép bàn, một hay nhiều hóa đơn lại với nhau.

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ tách/ghép bàn. Hệ thống hiển thị màn hình.


Sau khi nhấn nút “Lưu”. Hệ thống hiển thị màn hình sau: