Phân hệ SPA - Doanh thu


Doanh thu

Thao tác :Người dùng chọn SPA \ Doanh thu SPA. Hệ thống hiển thị màn hình.Xem báo cáo doanh thu SPA

Dựa vào điều kiện của bộ lọc. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng lên lưới