Phân hệ SPA - Khách hàng


Nội dung

  1. Khách hàng sử dụng SPA
  2. Danh sách khách hàng

1: Khách hàng sử dụng SPA

Thao tác :Người dùng chọn SPA \ Khách hàng \ khách sử dụng dịch vụ SPA. Hệ thống hiển thị màn hình:Xem danh sách khách sử dụng dịch vụ massage

Người dùng chọn ngày từ hai ô : từ ngày, đến ngày. Sau đó nhấn nút “Xem”. Hệ thống sẽ lọc dữ liệu và hiển thị ra màn hình.


2: Danh sách khách hàng

Thao tác :Người dùng chọn SPA \ Khách hàng \ Danh sách khách hàng Hệ thống hiển thị màn hình:Thêm khách hàng

Thao tác :Người dùng nhấn “Thêm”, hệ thống hiển thị màn hình.


- Nhập thông tin vào các ô : mã, họ và tên, giới tính, điện thoại, địa chỉ, email, ghi chú . Những ô có dấu * thì không được bỏ trống. Sau khi nhập xong người dùng nhấn nút "Ghi lại” hệ thống sẽ thêm vào cơ sở dữ liệu.


Sửa khách hàng

Thao tác :Người dùng nhấn vào biểu tượng hình bút chì. Hệ thống hiển thị màn hình.


- Sửa thông tin các ô mà người dùng muốn sửa. Sau đó nhấn nút “ghi lại”. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào có hợp lệ không nếu hợp lệ hệ thống sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Nếu không hợp lệ hệ thống cảnh báo người dùng.


Xóa khách hàng (hướng dẫn trong hình)


- Sửa thông tin các ô mà người dùng muốn sửa. Sau đó nhấn nút “ghi lại”. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào có hợp lệ không nếu hợp lệ hệ thống sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Nếu không hợp lệ hệ thống cảnh báo người dùng.