Phân hệ SPA - Theo dịch vụ


Theo dịch vụ

Thao tác :Người dùng chọn SPA \ theo dịch vụ. Hệ thống hiển thị màn hình:Xem báo cáo