Phân hệ SPA - Tiền tip


Tiền tip

Thao tác :Người dùng chọn SPA \ Tiền tip. Hệ thống hiển thị màn hình.Hiển thị doanh thu từ tiền tip


Tìm kiếm

Dựa vào điều kiện của bộ lọc. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng lên lưới