Phân hệ thẻ vip - Danh sách


Danh sách

Thao tác :Người dùng chọn thẻ vip \ danh sách. Hệ thống hiển thị màn hình sau:Thêm thành viênTìm kiếm thành viênSửa thành viênXóa thành viên