Phân hệ thẻ vip - Log xóa thẻ


Log xóa thẻ

Thao tác :Người dùng chọn thẻ vip \ Log xóa thẻ. Hệ thống hiển thị màn hình sau:Xem báo cáo xóa thẻ

Dựa vào điều kiện lọc đưa ra kết quả danh sách cac thẻ bị xóa khỏi hệ thống