Phân hệ Tour - Báo cáo đặt tour


Báo cáo đặt tour

Thao tác :Người dùng chọn Tour \ Báo cáo đặt tour. Hệ thống hiển thị màn hình


- Hiển thị danh sách các tour đã đặt .